Bajeczka

Witamy w naszym przedszkolu!

 

Szanowni Rodzice!

Potwierdzam informację z dnia 3 kwietnia, pracownicy naszej placówki w dniu 8 kwietnia br., rozpoczynają strajk, który ma mieć charakter wielodniowy, uprzejmie informujemy, że pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą.

Zgodnie z komunikatem z dnia 3 kwietnia br. oświadczam, że w zaistniałej sytuacji jako Dyrektor Szkoły przewiduję, że nie będę w stanie samodzielnie zapewnić Państwa dzieciom bezpiecznych warunków wychowania i opieki i za zgodą organu prowadzącego, na podstawie § 18 ust1.2,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za zgodą organu zawieszam zajęcia na czas trwania strajku tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W związku z tym ponawiam prośbę do Rodziców o zapewnienie opieki dzieciom oraz o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej Przedszkola.

Liczę na Państwa zrozumienie

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 4 w Jarocinie
Iwona Tobolska

 


 

Szanowni Rodzice!


W związku z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Jarocinie, które wpłynęło do sekretariatu w dniu 28 marca br. o strajku pracowników naszej placówki rozpoczynającym się w dniu 8 kwietnia br., który ma mieć charakter wielodniowy, uprzejmie informuję, że w tej sytuacji, jako Dyrektor Zespołu  przewiduje, że nie będę  w stanie samodzielnie zapewnić Państwa dzieciom bezpiecznych warunków wychowania i opieki i za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia na czas trwania strajku tj od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.
Wychowawcy poszczególnych oddziałów przekażą Państwu stosowne oświadczenia o strajku celem przedłożenia pracodawcom w przypadku wnioskowania o opiekę nad dzieckiem (szczegółowe informacje poniżej)
W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją, prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń
w na stronie internetowej przedszkola.

Liczę na Państwa zrozumienie
Iwona Tobolska
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 4 w Jarocinie

W myśl § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – dalej r.u.n.p., dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
Za okres sprawowania opieki, o której mowa w § 3 pkt 3 r.u.n.p., zgodnie z dyspozycją
§ 16 r.u.n.p. nie przysługuje wynagrodzenie od pracodawcy.
Zgodnie z treścią art. 189 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy, tj. ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.p.u.s.
Jednakże ww. nieobecność w pracy w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza - uprawnia do zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie bowiem z treścią art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a u.ś.p.u.s. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły jest:
- oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły lub placówki oświatowej,
- wniosek do pracodawcy o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.
Dodatkowym dowodem fakultatywnym dla pracodawcy może być pismo dyrektora danej szkoły czy placówki oświatowej o zawieszeniu wykonywania zadań w związku ze strajkiem.
W ww. sytuacji, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 u.ś.p.u.s., zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 u.ś.p.u.s.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (art. 34u.ś.p.u.s.).
 

 

 

 

Film o Bajeczce na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

 

Na skróty:                                               
 

 Konkurs na najładniej udekorowane drzwi - "Święta pukają do drzwi" >>>

 
     
     
     
     

 Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu do galerii >>>