Zasady bezpieczeństwa

O nas » Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym przedszkolu.

1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-16.30.

2. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe zamykane są o 8.30  i otwierane wyłącznie w wyznaczonych godzinach: 12.45-13.00, 13:45-14:00, 14:45-15:00  oraz 15.30-16.30. W korytarzyku znajduje się domofon do wywoływania dzieci.

3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do 8.20. Rano schodzą się do wybranej grupy („Krasnoludki 1). O godzinie 7:30 pod opieką nauczycielek rozchodzą się do swoich sal.

4. Pracownicy przedszkola zwracają  uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola.

Rodzice, opiekunowie:

·         są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do   domu,

·         wchodząc i wychodząc z terenu przedszkola zamykają za sobą furtkę,

·         po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rozbierają  je w szatni (strefa rodzica) i osobiście przekazują dziecko  pomocy nauczyciela. W momencie powierzenia przez opiekunów opieki nad dzieckiem, przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,

·         pomoc nauczycielaodprowadza dzieci do sal oraz przekazuje je nauczycielce,

·         po wywołaniu dziecka przez domofon pomoc nauczyciela sprowadza dziecko i przekazuje je ,rodzicowi,

·         z chwilą przekazania dziecka rodzicowi lub osobie upoważnionej przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo,

·         w szatni całkowitą odpowiedzialność za  bezpieczeństwo dziecka  ponosi rodzic/opiekun. Rodzice bądź opiekunowie dbają, aby dzieci nie biegały po holu, nie ślizgały się po posadzce i nie wykonywały żadnych innych czynności zagrażających ich bezpieczeństwu,

·         gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie,

·         do odbioru dziecka z przedszkola mają prawo tylko osoby upoważnione. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

·         osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami,

·         w przypadku uzasadnionych obaw, że osoba odbierająca dziecko znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nauczycielka powiadamia innego prawnego opiekuna dziecka, lub zawiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje działania według obowiązujących procedur prawnych,

·         do przedszkola nie przyprowadzają dzieci przeziębionych, z temperaturą, z kaszlem, wymiotujących  i z objawami innych chorób,

·         przyprowadzają i odbierają dzieci według godzin zdeklarowanych w Umowie,

·         w przypadku konieczności wcześniejszego odbioru dziecka informują w danym dniu  nauczycielkę lub pomoc nauczyciela,

·         dbają o właściwy ubiór dziecka. Kierują się nie tylko modą, ale przede wszystkim wygodą. Koniecznie na „cebulkę”, aby być przygotowanym na każdą sytuację pogodową (zwłaszcza, gdy wybieramy się na spacer, wycieczkę),

·         na półce w szatni zostawiają rzeczy na zmianę.